20200929 095444Zespół Szkół Mechanicznych otrzymał wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Szkoła otrzymała dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych (12 000 zł kwota dotacji + 3 000 zł wkład własny organu prowadzącego).

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

 • Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
 • Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo.
 • Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
 • Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
 • Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników).
 • Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

 • Książki będące nowościami wydawniczymi.
 • Nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych.
 • Książki do słuchania – audiobooki.
 • Książki obrazkowe.
 • Książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • Książki z powiększoną czcionką.

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

 • Podręczników.
 • Słowników, encyklopedii.
 • Filmów.
 • Gier komputerowych i planszowych.

Planowane zakupy książek były skonsultowane z uczniami, nauczycielami, rodzicami, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Radziejowie. Przy zakupie były brane pod uwagę potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultacje dotyczące wyboru książek, w czerwcu 2020 r. wszyscy zainteresowani otrzymali do wypełnienia ankietę „Zaproponuj książkę do zakupu”, w której można było zgłaszać swoje propozycje tytułów wartościowych książek.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostały przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Przy wyborze książek brano pod uwagę Ogólnopolskie Wybory Książek oraz najpopularniejsze portale czytelnicze, takie jak: lubimyczytać, czytajpl, i inne. Zgodnie z warunkami programu lista książek została również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Beata Gołębiewska

Ewelina Łodygowska